Αύριο είναι Κυριακή

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝΚοντάκιον καὶ Οἶκος τοῦ Τριῳδίου.Κοντάκιον. Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον.Τῆς πατρῴας, δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα,…

Αύριο είναι Κυριακή

Τελώνου και Φαρισαίου Αρχή Τριωδίου Εκ της υμνολογίας… Ἦχος β´. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. Ὑψηγορίαν φύγωμεν, Φαρισαίου κακίστην· ταπείνωσιν δὲ μάθωμεν,…