Αύριο είναι Κυριακή

Τελώνου και Φαρισαίου Αρχή Τριωδίου Εκ της υμνολογίας… Ἦχος β´. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. Ὑψηγορίαν φύγωμεν, Φαρισαίου κακίστην· ταπείνωσιν δὲ μάθωμεν,…