Σύντομο Συναξάρι Μικρασιατών Αγίων: Κωνσταντίνος νεομάρτυς, εξ Αγαρηνών

Κωνσταντίνος νεομάρτυς, εξ Αγαρηνών (†1819) Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας δεν σημειώθηκαν μόνον εξισλαμισμοί, αλλά και αρκετοί μουσουλμάνοι ασπάσθηκαν από επιλογή…