Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών Φεβρουαρίου 2021

Όρθρος: 7:15 π.μ.                                                               Εσπερινός: 5:30 μ.μ. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών Φ Ε Β Ρ Ο Υ…

Ἡ φοιτητική ζωή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στήν Ἀθήνα.

Εἶ­χον ἡ­μᾶς Ἀ­θῆ­ναι, κα­θά­περ τι ῥεῦ­μα πο­τά­μιον, ἀ­πὸ μι­ᾶς σχι­σθέν­τας πη­γῆς τῆς πα­τρί­δος εἰς δι­ά­φο­ρον ὑ­πε­ρο­ρί­αν κα­τ’ ἔ­ρω­τα τῆς παι­δεύ­σε­ως…