Περί της σπουδαιότητος της Iερωσύνης και του προς τους Iερείς οφειλομένου σεβασμού

Άγιου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Εκ της Γ’ Πραγματείας του περί Ιερωσύνης) (Μετάφρασις Μιχ. Γαλανού, 1926) πηγή: Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη Αναγινώσκω…