Σύντομο Συναξάρι Μικρασιατών Αγίων: Άγιος Ευθύμιος, επίσκοπος Ζήλων

Άγιος Ευθύμιος, επίσκοπος Ζήλων (†1921) Μεταξύ των ιερομαρτύρων της Μικρασιατικής Καταστροφής περιλαμβάνεται και ο επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος (κατά κόσμον Ευστράτιος)…

Εὐχὴ ἐξομολογητικὴ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Νεοελληνικὴ ἀπόδοσις: Βασίλειος Σκιαδᾶς, θεολόγος Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, ἡ τὸν Θεὸν Λόγον κατὰ σάρκα γεννήσασα, οἶδα μέν, οἶδα, ὅτι οὐκ…